onsdag 14 oktober 2015

Eit liite undär ha hent!

Aj nääi! Kveit ni va!? Nu ha ja vari mää åm någå så undibaart at ja bara måst gaa å deila he ti idär alla!!

Nu troor ni sääkärt at ja ha endeeiran blivi tookågär ellär så ha ja gåått å jiift me ellä någå ana sliikan täär fiint, men nej sini. Te häär e ennu väärre!

Joo, ja ska int hål spenning opa lengär. Ja ska bereitta.

Ja tjöörd genåm Borgå staad häär om daan å kveit ni va?!?! Ja måådast int staann ein eenda gangå fö röött juus! AJ NÄÄI! He ha noo aldär heent föruut!

Kanschi man boorda leg in låttålappn ti vikusluute?

måndag 12 oktober 2015

Videån uta Greegär

Aj nääi! Kveit ni va? Te täär Simon Lampenius​ ba me at stel åpp opa eit sliikan täär inspirajoonsdaa. Å int säär man ju nej, he ha Moore lääri me, så ja sa jåå. Men tå man e så blyygär uta se, så int våga man fara tii (ti hesa dessuutån, tii e ju spåran å allt å int veit man hu man ska betee se), så he blee ti laga ein videå i stelle.

Å ja tenkt at tå he nu e gaanska exakt fem åår sen man första gangån skreev någå opa nete, så sku man ju kun viis åt sen vennär opa nete å liite åm me sjölv tå. Fast int e he myky te heng i juulgrenun!

Så ni såm kvil, hii haar ni ein ååtta minuutärs videå såm liite berettar åm met liiv opa nete. Aj nääi!

P.s. Å kva sku ja vara uta idär fiina vennär? Int någ als höörni! Tack ska ni allin haa!lördag 19 september 2015

Ny ha he snööga tå ijen, ellär ha he!?

Alt såm staar i tiidninga stemmär ju säär man, så he ha tå tyydlågen snööga i Borgå opa oonsdaan, fast he ha vari 16 graadär varmt! Aj nääi!


onsdag 29 april 2015

Rejeeringsföhandlingana 2015


Aj nääi! Kveit ni va!? He sku tå va dags ti skaf rejeering ti Finland tå. Schjöönt at int sjölv behööva kvara me tii å jör he. Men ja sat häär å fundeera, at hu månne he siir uut opa tåm täär rejeeringsföhandlingana å tå fik ja sii fö men öögån följandi bild. Kva tyckär ni ana?

Å he e sääkärt best at ja liite föklaarar tåm kvafö kvem e kvem så he nu int uppstaar någå miissföståånd!
  • He e ju tå klaart at Snöökviit måst vara ein centerpartist fö te e ju tåm såm draar tåm täär föhandlingana. 
  • Å kvaför samlingspartisten e te täär Klookär, så he beroor bara opa at han va leedarn, å samlingspartiie kva förra statsministärpartiie, å så haar te täär stubbn glasögån. Åm tåm e sen klooka tåm täär samlingspartistena, he fåår kvar å ein sen sjölv bestemma.
  • Såm ana så vald man tå te täär svenska fålkpartiie. He va å myky leett, fö tii e ju mest finlandssvenskar å kvi e åfta myky glada, å kan förestel me at he bliir myky kreftsschiivår å snapsviisår i he partiie så tåm fik vara Gladär.
  • Å kvafö e venstern trööttär? Nå he beroor jo opa tvåå sakkär å deras oordföörandi. Ja meinar, kvem ha nu glöömi at han te täär Paavå såmna tii i Sotji å han läär ska ha blivi farsa ijen å tåm såvär kvel så dåålit, så täfö e venstern Tröttär.
  • Å te täär sdeepee, tåm bara striidär til å me siins imillan å te täär Rinne e sääkärt myky arjär tå partiie e i ein fallandi spiraal, så tåm fik tå blii Buttär.
  • Så blee he svåårare, trii partiiär kvaar å trii tyypär. Ja tenkt tå först at tåm täär kåådee sääkärt iblaand uppfattas såm åm tåm sku va liite triista, ja meinar, he e knappast så myky snapsviisår å hulabalej opa deras partiidagar, men kanschi tåm e bara blyyga uta se, kva kveit man kva tåm hållär opa? Så täfö blee tåm ti va Blyygär.
  • Så had vi tå te täär Hakkarainen, he blee liite ti suup fö myky opa vaaldaagin, å tå kan man fåå rööär nesa, så täfö fiick tå persuna bliia Proosit.
  • Siist, men int miinst (tåm jick ju föbii venstern) haar vi tå tåm grööna å tii fins ju alt myky, blaand ana sliikan täär, kva kallar man nu tåm, blåmstärhattar, å tåm e myky tookåga imillan ååt, så tåm grööna blee tå Tookär.

He fins sääkärt myky oolika åsiktär åm kvem boorda vara kvem, men he blee nu så häär tå. På allvaar ska man int taa he. He e ju bara pålitiik tråts alt! Å så håppas ja at vi fåår en sliikan rejeering at Finland e eit braa land ti liva i ennu i måångan åår. Aj nääi!