torsdag 7 juli 2011

He gick liite galit på miidsomarn

He kan hända at någå ha uundra kvar ja ha vari på seinaste tiidn. Å tå e he väl beter at ja beräättar åt ider alla kva he va som händ åt me.

Te häär e så underlit å otroolit at ja haar svårt ti tro opa he sjölv å. Men int kan ja väl ana gör än bereitta.

Jo, såm flest uta ider miins, så va he miidsomar int så lengi sen. Å såm ni alla sääkärt kveit, så ha man redan en länger tiid vari på jakt efter eit fruuntimer åt en sjölv. He e dags nu ti klip å naavelsträngin ti moore. Å man ha försööki på måånga sät. Både traditionella å lite meer modeerna. Men int ha he lyycka.

Så tå he ble miidsomar, så tänkt man, fast man int har tåm vaassaste peennona i skrivboordslåådan, at man sku liiksom ta å kombineer traditionell å modernt. Så kva gjoord ja? Joo, ja registreera me i en sliik deiittisiido. Fyld i eit å ana om en sjölv:

"Reiner å äärloger cowboy från östnyyland sööker någån ti deil både tåm ljuusa å tåm mörka näättena me. Ja rööker bara fiisk å kan sjölv tväätta mina kaliischer. Ja haar ein fiiner rööder Massey Ferguson å så kveit ja hu man mokar kuddskiit. Ja har rediga häänder at ta taag i redskaap å om någå gaar sönder så tå bliir ja int å staa me häändena i fiickona, utan taar fram min kaluback å penetreerar probleeme. Svaara geinast fö ja e så ootåli at ja spriicker!"

Ja tänkt at, höörtu Greeger, ten täär notisen ska no få faart i bruudana!

He va altså te modeerna säätte ja sku tackla miitt fruuntimmer problem. Å he traditionella va tå at ja sku göra ein eller fleera uta tåm täär miidsomarsaakena. Ploocka sju bloomor, rulla me naki i juhannidaggen osv.

Så ja too å me mina klääder. Hoppa sju gangår yvi grannens gärdsgåård, ploocka sju oliika bloomor såm ja sku läg undi dyynån, rulla me naki i gräse å så tå ti siist men int miinst, gick ti skottan täär he fiins en källå å så naki gaa nie varv motsols runt källån. Å så kiika ja tii i vaatne, kvem sku ja sii tii såm spegelbild?

Å ja kiika å ja kiika. He va liite suddåt. Men någå kva tii noo. Tii va en naki bisi! Hååråger! Kva ja ble rädder. Ja ruusa snabt heim å hoppades at int grannen sku ha siit hu ja hoppa å rulla naki på backan. Ellär hu ja kom ruusande naki uut från skottan me bloomor i handn.

Aj nääi tänkt ja. Hu ska te häär sluuta? Fast man fåår väl läg he tii på skrockens konto å int bryy se, tänkt ja å yyppna daatorn. Sku sii om ja ha fååt någå napp opa he mera modeerna säätte ti hiit fruuntimmer åt se.

Ja yyppna miit e-postprogram å håll på att få dååndimpen! 257 olästa meddelanden! Aj nääi! He kändes såm juulaftån 1981 tå ja fiick ein fällkniv uta juulbisin. "Nu bliir he fruuntimmer!" skrek ja så näästan moore ble vaki. Hon had taiji sin traditionella juhannisuup å slockna före sju på afton. "Fruuntimmer åt Greeeeger!".

Ja for ti kyylskååpe å too en kaller flaskå me käärnmjölk å sat me vi daatorn å yypna första svare. He had komi tri minuuter efter at ja had saat in min annons. Aj nääi höör ni. Ja sat no mjölkin i fel struupe. Svare va från en bisi! Ein såm tyykt åm leder. Kuddleder. Han had skiicka bilder å, å kva ja roodna. Te häär me internet e ju liksom ypi för alla, så ja kan no int beskriiva kva he va fö biilder åm någå unger sku läsa te häär.

Nåjoo, int kva he så faarlit tänkt ja. Han had sääkärt svara åt feil persoon. Så yypna ja nästa svar. Nu ble ja så til me at mjölkin spruta ut yvi monitooren. Igen ein bisi å te häär svare va ju myky väärre än ten första. Han te första kva ju liite liksom moder Tereesa i jämförelse. Bisin använd ord såm traktorolja å piiskor. Å han had å skiicka bilder. Hu sku man nu säja te häär uutan at få nån domstool efter se? Biilder opa hans Fiskars, Hackman... alltså ja.. redskaap.

Nu ble ja liite orooli. Int haar ja nu någå mot bisar såm tyycker åm bisar, men ja had noo gaatt daag såm natt å drömt åm drömkvinnån. Å så gaar te så häär. Kanski va miin annons liite fö feminiin? Kveit in vafö, men ja foor å sii opa min annons ein gangå til å kveit ni va!?! Ja had liite miissförståått kva tåm had frååga et! He va opa finskå å ja had skrivi at ja va en bisi såm sökt ein ana bisi! Aj nääi! Nu kva he bara ti radeer annonsen snabba taag (undi tiidn såm ja läst tåm två första svaren, had ja fåått 21 nyya svar).

He foor riki käppräätt åt helviti miit försöök! Ja had liite läsi dåålit om tåm täär traditionella säätten. He va viist gummor såm sku naki springa å ha se, å så tå miit miisstag me annonsen. För at in tala åm tåm täär 173 myggbetten ja fiick yvi allt, å ja meinar YVI ALLT!, tå ja naki sprang tii i skottan vi källån.

Å så int våga man ju sova als opa natten at man int sku dröm åm te täär hååråga bisin, fö ja meinar åm ja såå hånå tii som spegelbild i källån, fiick meddelande uta 278 sliik hååråga karar, å ännu tridi gangån gilt sku ha dröömi om ein, så sku he väl ha blivi sliik gejbröllop å he sku noo ha blivi fö myky fö moore! Å sov nu me 173 myggbett YVI ALLT!

Så nästa moro, had vari vaki i 27 tiimar, så fiick man någå slika täär allergisk atackkin av tåm täär myggbetten at moore hamna ti ring et ambulansin å så hamna man igen tii opa sjuukhuuse. Såm ten gangån tå ja ååt kuddantibotika (he ha ja skrivi om i eit ana inlägg).

Men nu e allt bra igen å ja ha int fååt någå epost uta någå hååråga karar, eller drömt om tåm, så måånne ja nu int ska hiitta drömkvinnån ten här somarn igen!

Hoppas at ni had en beter miidsomar!

Mygg-Greger

2 kommentarer:

  1. gud sig förbarme tåkån midsoma,,ett herrans under att tu e i liive..i.v

    SvaraRadera
  2. Höörtu anonyym, ja håller noo riki me te ti huundra porsent! Näästa miidsomar fåår man ta he liite luugnare. Ellär kanski man ha hiitta siit fruntimer redan tå?

    SvaraRadera